دستورالعمل نگارش مقاله:
همکاران گرامی لطفا مقالات خودرا همانند فرمت زیر با فونت ب نازنین  به صورت wordارسال کنید
حتما ادرس ایمیل شماره تلفن نویسنده ارائه دهنده مقاله زیر نویس اورده شود
لطفا مقالات فقط به صورت چکیده فارسی ارسال شود
گواهی فقط برای کسی که هزینه مقاله ارسال می کند صادر می شود مابقی همکاران درصورت گواهی باید براساس دستورالعمل پرداخت هزینه اقدام کنند.
 
 
 
 
 
 در صورت هرگونه سوال می توانید با علی خدمتگزار عضو کمیته اجرایی همایش هماهنگ نمایید
09370682112