دکتر حمید حجتی ( دکتری پرستاری)

دکتر اکرم ثناگو (دکتری پرستاری)

دکتر نفیسه حکمتی پور(دکتری پرستاری)

دکتر گلبهار آخوندزاده(دکتری پرستاری)

دکتر ناهید مظفری نیا(دکتری پرستاری)

دکتر فائزه صحبایی(دکتری آموزش بهداشت)

دکتر سیدحمید شریف نیا(دکتری پرستاری )

دکتر فاطمه پاشایی(دکتری پرستاری)

دکتر زهرا سبزی(دکتری پرستاری)

دکتر لیلاجویباری(دکتری پرستاری)

 

عادله صادقلو(کارشناس ارشد پرستاری)

سودابه الوستانی(کارشناس ارشد پرستاری)

سمیراصفریان(کارشناس ارشدپرستاری)

لیلاممشلی(کارشناس ارشدپرستاری)

صائمه شهرابادی(کارشناس ارشدپرستاری)

حسین اسماعیل پور(کارشناس ارشدپرستاری)

 

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.